เทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รับการยกฐานะตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พุทธศักราช 2487 ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2487 ตราไว้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2487 และประกาศดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 61 ตอนที่ 77 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2487 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองแก่งคอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2550 เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลเมืองแก่งคอย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เดิมที่เป็นเทศบาลตำบลแก่งคอย เปิดทำการเมื่อ พ.ศ. 2488 โดยเช่าห้องแถวไม้สองชั้น 1 คูหา ติดถนนเลียบสันติสุข ตลาดแก่งคอย จนกระทั่งปี 2494 ได้ตกลงเช่าที่ดินของบริษัทล้อมสหญาติ จำกัดเนื้อที่ 1 ไร่ อยู่ริมแม่น้ำแควป่าสัก ได้ปลูกสร้างเป็นห้องไม้ชั้นเดียวสถานที่คับแคบจึงได้ทำการกู้ยืมเงิน ก.ส.ท. เพื่อซื้อที่ดินและสร้างสำนักงาน จำนวน 1,000,000 บาท ได้ทำการซื้อที่ดินข้างสถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอแก่งคอย ถนนพระพายัพ เนื้อที่ 5 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท เพื่อสร้างสำนักงานแบบตึก 2 ชั้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2508 ตามแบบของกรมโยธาธิการในสมัยนั้น รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 489,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2509 ยอดเงินคงเหลือได้สร้างรั้วบ้านพักพนักงานเทศบาลและคนงานในบริเวณเดียวกันกับสำนักงานเทศบาลฯ จนกระทั่งเวลาผ่านไป 31 ปี อาคารทรุดโทรมลงและไม่มีเนื้อที่เพียงพอต่อพนักงาน นายวิฑูรย์ ต.แสงจันทร์ นายกเทศมนตรีในสมัยนั้น ได้มีนโยบายปรับปรุงและต่อเติมขยายอาคารเป็น 3 ชั้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2541 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,000,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2542

    ปัจจุบันเทศบาลเมืองแก่งคอย ตั้งอยู่ที่ ถ.พระพายัพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 12 ก.ม. และห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 188 ก.ม. และทางรถยนต์ 121 ก.ม.เทศบาลเมืองแก่งคอย ตั้งอยู่ที่ ถ.พระพายัพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 12 ก.ม. และห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 188 ก.ม. และทางรถยนต์ 121 ก.ม.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page