ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองแก่งคอย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ขยายและปรับปรุงระบบประปา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบการจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การกำจัดขยะมูลฝอย
แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและบุคลากรการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมจริยธรรมและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนาฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกัน ดูแลเด็ก เยาวชนและประชาชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการบริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการจัดเก็บรายได้
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงระเบียบเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมความรู้และความร่วมมือจากประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page