ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองแก่งคอย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ขยายและปรับปรุงระบบประปา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบการจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การกำจัดขยะมูลฝอย
แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและบุคลากรการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมจริยธรรมและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนาฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกัน ดูแลเด็ก เยาวชนและประชาชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการบริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการจัดเก็บรายได้
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงระเบียบเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมความรู้และความร่วมมือจากประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงาน

จำนวนผู้เข้าชม

892088
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
720
694
6075
697576
115741
27717
892088

Your IP: 162.158.162.108
2023-09-28 21:07