หน้าแรก

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2561 Print E-mail
                   
 
       
 

      


      

 

  

   ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

 


   

    

  

    ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย  เรื่อง  คุณภาพการผลิตน้ำประปาประจำปี ๒๕๖๐

    กราฟแสดงค่าความขุ่น  

    รายงานค่าความขุ่นน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้ประชาชน

    รายงานน้ำประปาค่าความขุ่นและ pH   

    ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อำเภอแก่งคอย  บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

        เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราช 

               

 

  


   การจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"โรงเรียนในสังกัดเทศบาล          

 

  โครงการฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑          

 

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑         

  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๑         
  โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและส่งเสริมความเข็มแข็งในครอบครัว ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑        
  โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ       
  โครงการแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑      
  งานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑      
  งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑      
  งานประจำปี่เมืองแก่งคอยย้อยรอยสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑       
  การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๑-๒๕๖๔     
  พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐       
  รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐          
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑         

  การประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑        

  เทศบาลเมืองแก่งคอยเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ       

  การดำเนินโครงการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ      

   บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ให้การสนับสนุนกรวยยางจราจร แก่เทศบาลเมืองแก่งคอย       

   มอบประกาศเกียรติบัตร โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐     

   กองการศึกษา เทศบาลเมืองแก่งคอย ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จัดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดและในเขตเทศบาล "แก่งคอยเกมส์ ครั้งที่ ๕"  

   เทศบาลเมืองแก่งคอย เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอแก่งคอย ทำบุญตักบาตรในวันพ่อแห่งชาติ   

   กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

   การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   

   งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐  

   พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 

 
 
 
  

    
 
< Prev   Next >