หน้าแรก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่สี่ปี 61-64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่สี่ปี 61-64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่สี่ปี 61-64 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองแก่งคอย เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องอิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564
Written by ปทุมมา วงษ์หมื่น   
Thursday, 22 October 2020
                 
 
   
 
 

            
 
 
 
 
      
 
 
 

                  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑ , ภ.ด.ส.๒) (เพิ่มเติม)  

    ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓ . ภ.ด.ส.๔) ในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

                     แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                     แบบบัญชีรายการห้องชุด

     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓.ภ.ด.ส.๔) ในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย 

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ บำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำและการขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ หรือบำเหน็จตกทอดของทายาท ในเทศบาลเมืองแก่งคอย

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อยื่นคำขออนุญาตการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ในเทศบาลเมืองแก่งคอย

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และการขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน ในเทศบาลเมืองแก่งคอย

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอเลขที่บ้าน การเพิ่มชื่อ การจำหน่ายรายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้า การรับแจ้งการเกิด การรับแจ้งการตาย ในเทศบาลเมืองแก่งคอย 

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตและการแจ้งจัดตั้งสถานที่ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อของ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร การรื้อถอนอาคาร การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ใบแจ้งการถมดินหรือขุดดิน การขอหนังสือรับรองอาคาร และการขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง การตรวจสอบอาคาร การตรวจสอบป้าย ในเทศบาลเมืองแก่งคอย 

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อขอรับชำระภาษีท้องถิ่นในสำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสูติบัตรเพื่อการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขยายเวลาปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแก่งคอย

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ให้ทายาท นางเรณู ชัยคงสถิตย์ มาแสดงตัวขอรับบำเหน็จตกทอด  

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

                     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    

      ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓

                    ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ให้ทายาท นางสำราญ ครุฑปักษี มาแสดงตัวขอรับบำเหน็จตกทอด  


   
 
 

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วม
ในการจัดโครงการ November Series 2020 ประกอบด้วย Thailand Local Government Summit,
ELogistics Summit, Robotics Summit, และ Privacy&Security Summit ระหว่างวันที่
25 -26 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอมเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
**สามารถลงทะเบียนด่วนได้ที่นี่**
        
 
Last Updated ( Tuesday, 22 December 2020 )
 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครสอบ ปีงบประมาณ 2564
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2008 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เทศบาลเมืองแก่งคอย) ปีงบฯ 2564  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศสมัครสอบ (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล) ปีงบฯ 2564       

 

 

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เทศบาลเมืองแก่งคอย และโรงเรียนในสังกัด) ปีงบฯ 2560  

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เทศบาลเมืองแก่งคอย และโรงเรียนในสังกัด) ปีงบฯ 2562 

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เทศบาลเมืองแก่งคอย และโรงเรียนในสังกัด) ปีงบฯ 2563  

 

 
 
 
 
   
 
 
Last Updated ( Thursday, 24 December 2020 )
 

สระบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ค่านิยม ๑๒ ประการ 

สมุดภาพ Infographics 
 

Link ที่น่าสนใจ